SKILL

其他配件

Barrow 30系显卡冷头兼容对照表

资料下载

2020-10-09 11:48 作者:Administrator
    以下表格为在售BARROW显卡冷头与各品牌型号显卡兼容对照资讯,该列表将不定期更新维护,格式依次为:显卡品牌、显卡型号、适配冷头型号:
更新日期:2022-09-23
【更新内容】
1、增加七彩虹显卡适配冷头兼容列表
品牌 显卡型号 适配冷头型号
NVIDIA NVIDIA RTX 3070 BS-NVG3070-PA
NVIDIA NVIDIA RTX 3060Ti BS-NVG3070-PA
NVIDIA NVIDIA 90HX BS-GAM3090-PA2
AMD AMD RX6900XT BS-AMD6900XT-PA
AMD AMD RX6800XT BS-AMD6900XT-PA
AMD AMD RX6800 BS-AMD6900XT-PA
华硕 华硕TUF RTX3090Ti O24G GAMING BS-ASS3090-PA
华硕 华硕TUF RTX3090Ti 24G GAMING BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3090 O24G WHITE BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3090 24G WHITE BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3090 O24G GAMING BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3090 24G GAMING BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3090 O24G GUNDAM BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3080TI O12G GAMING BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3080TI 12G GAMING BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3080 O10G WHITE BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3080 O10G WHITE V2 BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3080 10G WHITE BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3080 O10G GAMING BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3080 O10G GAMING V2 BS-ASS3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3080 10G GAMING BS-ASS3090-PA
华硕 华硕TUF RTX3090 O24G GAMING BS-AST3090-PA
华硕 华硕TUF RTX3090 24G GAMING BS-AST3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX LC RTX 3080 Ti OC BS-ASS3090-PA
华硕 华硕TUF RTX3080TI O12G GAMING BS-AST3090-PA
华硕 华硕TUF RTX3080TI 12G GAMING BS-AST3090-PA
华硕 华硕TUF RTX3080 O10G GAMING BS-AST3090-PA
华硕 华硕TUF RTX3080 10G GAMING BS-AST3090-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3070 O8G WHITE BS-ASS3070-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3070 8G WHITE BS-ASS3070-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING BS-ASS3070-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3070 O8G V2 GAMING BS-ASS3070-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3070 8G GAMING BS-ASS3070-PA
华硕 华硕DUAL RTX3070 O8G BS-ASD3070-PA
华硕 华硕DUAL RTX3070 O8G V2 GAMING BS-ASD3070-PA
华硕 华硕DUAL RTX3070 8G BS-ASD3070-PA
华硕 华硕TUF RTX3070 O8G GAMING BS-AST3070-PA
华硕 华硕TUF RTX3070-O8G V2 GAMING BS-AST3070-PA2
华硕 华硕TUF RTX3070 8G GAMING BS-AST3070-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3060TI O8G GAMING BS-ASS3070-PA
华硕 华硕ROG STRIX RTX3060TI 8G GAMING BS-ASS3070-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB 24G BS-GIX3090-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3090 XTREME WATERFORCE 24G BS-GIX3090-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3090 XTREME 24G信仰雕 BS-GIX3090-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3090 MASTER 24G(rev. 1.0)超级雕 BS-GIX3090-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3090 XTREME WATERFORCE 24G(rev. 1.0) BS-GIX3090-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB 24G(rev. 1.0) BS-GIX3090-PA
技嘉 技嘉RTX 3090 GAMING OC 24G魔鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3090 EAGLE OC 24G猎鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3090 EAGLE 24G猎鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3090 VISION OC 24G雪鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3090 TURBO 24G BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 Ti GAMING OC 12G BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 Ti VISION OC 12G BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080Ti EAGLE OC 12G BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080Ti EAGLE 12G BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉AORUS RTX 3080 XTREME 10G(rev. 1.0)信仰雕 BS-GIX3090-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3080 MASTER 10G(rev. 1.0)超级雕 BS-GIX3090-PA
技嘉 技嘉RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G(rev. 1.0) BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 GAMING OC 10G(rev.1.0)魔鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 GAMING OC 10G(rev.2.0)魔鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 EAGLE OC 10G(rev. 1.0)猎鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 EAGLE OC 10G(rev. 2.0)猎鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 EAGLE 10G(rev. 1.0)猎鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 EAGLE 10G(rev. 2.0)猎鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 VISION OC 10G(rev. 1.0)雪鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉RTX 3080 VISION OC 10G(rev. 2.0)雪鹰 BS-GIG3090-PA2
技嘉 技嘉AORUS RTX 3070Ti MASTER 8G BS-GIX3070T-PA
技嘉 技嘉RTX 3070Ti GAMING OC 8G BS-GIG3070T-PA
技嘉 技嘉RTX 3070Ti EAGLE 8G BS-GIG3070T-PA
技嘉 技嘉RTX 3070Ti EAGLE OC 8G BS-GIG3070T-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3070 MASTER 8G (rev. 1.0) BS-GIX3070-PA
技嘉 技嘉AORUS RTX 3070 MASTER 8G (rev. 2.0) BS-GIX3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 GAMING OC 8G(rev. 1.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 GAMING OC 8G(rev. 2.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 EAGLE OC 8G(rev. 1.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 EAGLE OC 8G(rev. 2.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 EAGLE 8G(rev. 1.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 EAGLE 8G(rev. 2.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 VISION OC 8G(rev. 1.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 VISION OC 8G(rev. 2.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3070 VISION(rev. 1.0) BS-GIG3070-PA
技嘉 技嘉RTX 3060Ti GAMING OC PRO 8G(rev.1.0) BS-GIG3070-PA
索泰 索泰RTX 3090 24G6X 天启 OC BS-AIC3090-PA
索泰 索泰RTX 3090 24G6X X GAMING OC BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰RTX 3090 X GAMING BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰GAMING RTX 3090 Trinity BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰RTX 3080Ti 12G6X X GAMING OC BS-ZOXG3090-PA2
索泰 索泰RTX 3080Ti 12G6X 天启 OC BS-AIC3090-PA2
索泰 索泰RTX 3080 10G6X 天启 OC BS-AIC3090-PA
索泰 索泰RTX 3080 10G6X X GAMING OC BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰RTX 3080 10G6X X GAMING GOC BS-ZOXG3090-PA2
索泰 索泰GAMING RTX 3080 AMP Extreme Holo BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰GAMING RTX 3080 AMP Holo BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰GAMING RTX 3080 AMP Holo GE BS-ZOXG3090-PA2
索泰 索泰GAMING RTX 3080 Trinity OC White Edition BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰GAMING RTX 3080 Trinity OC BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰GAMING RTX 3080 Trinity BS-ZOXG3090-PA
索泰 索泰RTX 3070 8GD6 X GAMING OC BS-ZOXG3070-PA
索泰 索泰RTX 3070 8GD6 X GAMING GOC BS-ZOXG3070-PA
索泰 索泰GAMING RTX 3070 Twin Edge BS-ZOXG3070-PA
索泰 索泰GAMING RTX 3070 Twin Edge OC BS-ZOXG3070-PA
索泰 索泰GAMING RTX 3070 Twin Edge OC White Edition BS-ZOXG3070-PA
微星 微星RTX 3090 SUPRIM X 24G超龙 BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3090 GAMING X TRIO 24G BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3090 GAMING TRIO 24G BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC BS-MSV3090-PA
BS-MSV3090-PA2
微星 微星RTX 3090 VENTUS 3X 24G BS-MSV3090-PA
BS-MSV3090-PA2
微星 微星RTX 3080Ti SUPRIM X 12G超龙 BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3080Ti GAMING X TRIO 12G BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3080Ti VENTUS 3X 12G OC BS-MSV3090-PA2
微星 微星RTX 3080Ti VENTUS 3X 12G BS-MSV3090-PA2
微星 微星RTX 3080 SUPRIM X 10G超龙 BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3080 GAMING X TRIO 10G BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3080 GAMING TRIO 10G BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3080 SUPRIM X 10G超龙 BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3080 GAMING TRIO 10G BS-MSG3090M-PA
微星 微星RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC BS-MSV3090-PA
BS-MSV3090-PA2
微星 微星RTX 3080 VENTUS 3X 10G BS-MSV3090-PA
BS-MSV3090-PA2
微星 微星RTX 3070Ti SUPRIM X 8G BS-MSG3070M-PA
微星 微星RTX 3070Ti SUPRIM 8G BS-MSG3070M-PA
微星 微星RTX 3070Ti GAMING X TRIO 8G BS-MSG3070M-PA
微星 微星RTX 3070Ti VENTUS 3X 8G OC BS-MSV3070-PA2
微星 微星RTX 3070 SUPRIM X 8G超龙 BS-MSG3070M-PA
微星 微星RTX 3070 SUPRIM 8G超龙 BS-MSG3070M-PA
微星 微星RTX 3070 GAMING X TRIO BS-MSG3070M-PA
微星 微星RTX 3070 GAMING TRIO BS-MSG3070M-PA
微星 微星RTX 3070 VENTUS 3X OC BS-MSV3070-PA
微星 微星RTX 3070 VENTUS 3X BS-MSV3070-PA
微星 微星RTX 3070 VENTUS 2X OC BS-MSV3070-PA
影驰 影驰RTX 3090 GAMER OC BS-GAG3090-PA
BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3090 GAMER BS-GAG3090-PA
BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3090 金属大师 OC BS-GAM3090-PA
影驰 影驰RTX 3090 金属大师 BS-GAM3090-PA
影驰 影驰RTX 3090 星曜 OC BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3090 星曜 BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3090 大将 OC BS-GAM3090-PA
影驰 影驰RTX 3090 大将 BS-GAM3090-PA
影驰 影驰RTX 3090 黑将 BS-GAM3090-PA
影驰 影驰RTX 3080 Ti 金属大师OC BS-GAM3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 Ti 黑将 OC BS-GAM3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 Ti 黑将 BS-GAM3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 Ti 星曜OC BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 Ti 星曜 BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 GAMER OC BS-GAG3090-PA
BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 GAMER BS-GAG3090-PA
BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 金属大师 OC BS-GAM3090-PA
影驰   BS-GAM3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 金属大师 BS-GAM3090-PA
影驰 影驰RTX 3080 金属大师[FG] BS-GAM3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 GAMER OC[FG] BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 GAMER[FG] BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 星曜OC BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 星曜 BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 星曜[FG] BS-GAG3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 黑将 OC BS-GAM3090-PA
影驰 影驰RTX 3080 黑将 OC[FG] BS-GAM3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080 黑将 BS-GAM3090-PA
影驰 影驰RTX 3080 黑将[FG] BS-GAM3090-PA2
影驰 影驰RTX 3080  SG BS-GAM3090-PA2
影驰 影驰RTX 3070 Ti 星曜 OC BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 Ti 星曜 BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 Ti 星曜 OC 永劫无间版 BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 Ti GAMER OC BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 Ti GAMER BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 GAMER OC BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 GAMER OC[FG] BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 GAMER BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 GAMER [FG] BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 黑将 OC BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 黑将 OC[FG] BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 黑将 BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 黑将 [FG] BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 骁将 BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 骁将[FG] BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 金属大师 OC BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 金属大师 OC[FG] BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 金属大师 BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 金属大师[FG] BS-GAM3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 星曜 OC BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 星曜 OC[FG] BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 星曜 BS-GAG3070-PA
影驰 影驰RTX 3070 星曜[FG] BS-GAG3070-PA
耕升 耕升RTX 3090 炫光 OC BS-GAM3090-PA
耕升 耕升RTX 3090 炫光 BS-GAM3090-PA
耕升 耕升RTX 3080 Ti 追风 BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 Ti 星极蓝爵OC BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 Ti 星极红爵OC BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 Ti 炫光 OC BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 Ti 炫光 BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 Ti Phoenix BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 炫光 OC 10G BS-GAM3090-PA
耕升 耕升RTX 3080 炫光OCG BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 炫光 10G BS-GAM3090-PA
耕升 耕升RTX 3080 炫光G BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 追风版 10G BS-GAM3090-PA
耕升 耕升RTX 3080 追风G BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 星极红爵 10G BS-GAM3090-PA
耕升 耕升RTX 3080 星极红爵G BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3080 星极蓝爵 10G BS-GAM3090-PA
耕升 耕升RTX 3080 星极蓝爵G BS-GAM3090-PA2
耕升 耕升RTX 3070 Ti 追风 BS-GAM3070T-PA
耕升 耕升RTX 3070 星极蓝爵 OC 8G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 星极蓝爵OCG BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 星极蓝爵 8G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 星极蓝爵G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 星极红爵 OC 8G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 星极红爵OCG BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 星极红爵 8G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 星极红爵G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 追风G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 炫光 OC 8G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 炫光OCG BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 炫光 8G BS-GAM3070-PA
耕升 耕升RTX 3070 炫光G BS-GAM3070-PA
七彩虹 七彩虹战斧 RTX 3090 Ti NB EX V BS-COI3090TZ-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3090 Advanced OC BS-COIA3090-PA
BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3090 Advanced BS-COIA3090-PA
BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3090 Neptune OC BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3090 Neptune BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan X OC BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan OC BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3090 Vulcan BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹战斧 RTX 3090 24G BS-COI3090Z-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Ti Advanced OC BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Ti Vulcan X OC BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Ti Vulcan OC BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹战斧 RTX 3080 Ti BS-COI3090Z-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Advanced OC 10G BS-COIA3090-PA
BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Advanced OC 10G LHR BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Advanced 10G BS-COIA3090-PA
BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Neptune OC 10G BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Neptune OC 10G LHR BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Neptune 10G BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Vulcan X OC 10G BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Vulcan OC 10G BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Vulcan 10G BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Vulcan 10G LHR BS-COI3090-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Ultra W OC 10G BS-COIA3090-PA
BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Ultra W 10G BS-COIA3090-PA
BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Ultra OC 10G BS-COIA3090-PA
BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Ultra OC 10G LHR BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3080 Ultra 10G BS-COIA3090-PA
BS-COIA3090-PA2
七彩虹 七彩虹战斧 RTX 3080 10G BS-COI3090Z-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ti Advanced OC 8G BS-COIA3070T-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ti Advanced 8G BS-COIA3070T-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ti Customization OC 8G BS-COI3070TZ-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ti Customization 8G BS-COI3070TZ-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ti Vulcan OC 8G BS-COI3070-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ti Vulcan 8G BS-COI3070-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ti Ultra W OC 8G BS-COIA3070T-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Advanced OC BS-COIA3070-PA
BS-COIA3070-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Advanced BS-COIA3070-PA
BS-COIA3070-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Vulcan X OC BS-COI3070-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Vulcan OC BS-COI3070-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Vulcan BS-COI3070-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Neptune OC BS-COI3070-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Neptune BS-COI3070-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ultra OC BS-COIA3070-PA
BS-COIA3070-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ultra BS-COIA3070-PA
BS-COIA3070-PA2
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3070 Ultra W OC BS-COIA3070-PA
BS-COIA3070-PA2
七彩虹 七彩虹战斧 RTX 3070 BS-COI3070Z-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3060 Ti Vulcan OC BS-COI3070-PA
七彩虹 七彩虹iGame RTX 3060 Ti Vulcan BS-COI3070-PA
映众 映众RTX 3090冰龙超级版 BS-INI3090-PA
BS-INI3090-PA2
映众 映众RTX 3090冰龙版 BS-INI3090-PA
BS-INI3090-PA2
EVGA EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA HYDRO COPPER GAMING BS-EV3090F-PA
EVGA EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA HYBRID GAMING BS-EV3090F-PA
EVGA EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING BS-EV3090F-PA
EVGA EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA BS-EV3090F-PA
EVGA EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA HYDRO COPPER GAMING BS-EV3090F-PA
EVGA EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA HYBRID GAMING BS-EV3090F-PA
EVGA EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING BS-EV3090F-PA
EVGA EVGA RTX 3080 FTW3 GAMING BS-EV3090F-PA
万丽 万丽RTX3070 Gallardo BS-NVG3070-PA
       该列表信息受更新频率、产品外观及功能升级、显卡厂商PCB升级、改版、停产等因素影响,可能导致信息滞后产生的数据误差,BARROW品牌享有最终解释权。